สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

บุคลากร

ชื่อ :
นายศฤงคาร กิติวินิต
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
087-631-9889 ต่อ
ชื่อ :
นางอุษณีษ์ พรหมจรรย์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
063-542-9245 ต่อ
ชื่อ :
นางปวีณ์ริศา หลักทรัพย์
ตำแหน่ง :
พนักงานพิมพ์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
083-186-9786 ต่อ
ชื่อ :
นายกสินธ์ นวลอนงค์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่โรเนียว
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
083-512-9094 ต่อ
ชื่อ :
นายซับรี มาหะมะ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่โรเนียว
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
089-877-9963 ต่อ