สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

ประวัติความเป็นมา

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นควรจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขึ้นเป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นหน่วยผลิตหนังสือ เอกสารตำรา และสื่อสิ่งพิมพ์สนับสนุนงานวิชาการและงานบริหารตามภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชนภายนอก เพื่อให้การจัดตั้งและการดำเนินกิจการสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

        ในระยะเริ่มแรก   หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดพิมพ์เอกสารการสอนและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ คือกองบริการการศึกษา  โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดสอนในสาขาต่าง ๆ มากขึ้นมีปริมาณนักศึกษาเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณและภาระงานทางด้านการพิมพ์มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการการศึกษาของประชาชนที่มีมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ยกฐานะของงานเอกสารและตำราขึ้นเป็นสำนักพิมพ์  และมีประกาศการจัดตั้งสำนักพิมพ์ เมื่อวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

         โครงสร้างการบริหารงานสำนักพิมพ์ ให้จัดภารกิจเป็น ๓ หน่วย คือ หน่วยธุรการและบริหารงานทั่วไป หน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หน่วยจัดจำหน่ายและการตลาด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักพิมพ์ได้มีการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการจัดองค์กรและบทบาทหน้าที่เพื่อความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่ขยายเพิ่มขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น