สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา   

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์มาตรฐาน สนับสนุนงานด้านการศึกษา

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

พันธกิจ 

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเอกสารตำรา ผลงานทางวิชาการ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้แก่อาจารย์ บุคลากรและส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
  2. เผยแพร่และจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์
  3. ให้บริการ ประสานงาน ให้คำแนะนำในการจัดการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ