สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

จัดทำตำรา/เอกสารทางวิชาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานทางวิชาการ และเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้น
2. เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์ตำรา และเอกสารการสอน หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ด้านการจัดพิมพ์ การเผยแพร่ และจัดจำหน่าย ผลงานทางวิชาการให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. เพื่อจัดหาเงินรายได้สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักพิมพ์

 

 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด