สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 เพื่อสรุปผลงาน กิจกรรมเด่นที่ผ่านมา กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและชี้แจงแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ให้บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการได้รับทราบ โดยมี บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย แนะนำบุคลากรใหม่ทั้งสายสนับสนุน และสายวิชาการ การบรรยายสรุปประเด็นสำคัญจากผู้บริหารและการตอบข้อซักถามจากบุคลากร โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

แกลเลอรี่