สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารหน่วยงาน

         

ตามที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการทำแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์สำนักพิมพ์ ได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเส้นทางในการติดตามงานผลิตเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารบริการทั่วไป จึงได้สร้างช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย คือการสร้างกลุ่มไลน์ ในระบบบนมือถือ สมาทโฟน เพื่อสะดวกต่อการสอบถามข้อมูลและการติดตามงาน สามารถเข้ากลุ่มไลน์ สำนักพิมพ์ฯ ตาม QR-Code ที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ โดยมีบุคลากรเป็นแอดมิน ตอบข้อซักถามเรื่องต่างๆ
      อนึ่ง ทางสำนักพิมพ์ฯ ขอขอบคุณข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้บริการได้ให้มาเพื่อนำมาปรับใช้ พัฒนางานต่อไป และขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

แกลเลอรี่