สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

ประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์และอบรมการใช้งาน Google Scholar

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเว็บไซต์ประจำหน่วยงานส่วนราชการ ซึ่งมีนางอุษณีษ์  พรหมจรรย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการประชุม เพื่อดำเนินกิจกรรมข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด และข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีความทันสมัย รุ่นที่ 1 รวมทั้งอบรมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ การใช้งาน Google Scholar เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6 ห้อง 605

แกลเลอรี่