สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 60 ณ ห้องกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง ปีการศึกษา 2559 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ ประธานกรรมการ อาจารย์อรวรรณ กมล กรรมการ และอาจารย์อุบล ตันสม กรรมการ และนางสาวชลธิดา เจ๊ะมะ เลขานุการ เข้าประเมินสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์ศฤงคาร กิติวินิต ผู้จัดการสำนักพิมพ์ฯ นางอุษณีษ์ พรหมจรรย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางปวีณ์ริศา หลักทรัพย์ พนักงานพิมพ์ นายกสินธ์ นวลอนงค์ และนายซับรี มาหะมะ เจ้าหน้าที่โรเนียว รวมถึงผู้ใช้บริการของสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการในครั้งนี้

แกลเลอรี่