สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

นายศฤงคาร กิติวินิต ผู้จัดการสำนักพิมพ์ฯเสนอต้นทุนกิจกรรม ประจำปี พ.ศ.2561

   เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ตามที่กองนโยบายและแผน มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำต้นทุนกิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 และกำหนดให้หน่วยสนับสนุนจัดทำต้นทุนกิจกรรม ตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
   โดยนายศฤงคาร กิติวินิต ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนางอุษณีษ์ พรหมจรรย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต้นทุนกิจกรรม ประจำปี พ.ศ.2561 ต่อประธานคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ และมีกรรมการอีก3 ท่าน คือ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งเลขานุการจากกองนโยบายและแผน 
   การเสนอต้นทุนกิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ผ่านไปด้วยดี ทางสำนักพิมพ์ฯขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ให้โอกาสในการพิจารณาต้นทุนกิจกรรมและคำแนะนำต่างๆ ในการเสนอต้นทุนกิจกรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในปีต่อไป

 

แกลเลอรี่