สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดอบรมปฏิบัติการหลักการคิดวิเคราะห์กระบวนงานอย่างเป็นระบบ เร่งพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 2

นายศฤงคาร กิติวินิต  ผู้จัดการสำนักพิมพ์ฯ นางอุษณีษ์ พรหมจรรย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนายกสินธ์ นวลอนงค์ เจ้าหน้าที่โรเนียว บุคลากรสำนักพิมพ์ฯเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ กิจกรรมอบรมปฏิบัติการหลักการคิดวิเคราะห์กระบวนงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม พ.ศ.2560 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านการคิดวิเคราะห์เชิงกระบวนการอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมทัศนคติการคิดเชิงบวกแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว , ดร.ปรีดี โชตช่วงและ อ.อำนวย ศรีระแก้ว วิทยากรอบรมให้ความรู้ครั้งนี้ รวมทั้งมีบุคลากรสายสนับสนุนจากสำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรม เดอะ ฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่