สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

ศูนย์คอมพิวเตอร์อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ระบบใหม่

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ เชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ระบบใหม่ ในระหว่าง วันที่ 28-31 สิงหาคม และ 5 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการนี้นางอุษณีษ์  พรหมจรรย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมในการอบรมดังกล่าว และได้นำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดผู้ร่วมงานต่อไป

แกลเลอรี่