สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ

เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและพัฒนาบุคลากรให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น ตลอดจนทำให้บุคลากรได้รับความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานของตนเอง  โดยได้รับเกียรติจาก คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ ที่ปรึกษาการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ วิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

แกลเลอรี่