สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

อบรมการสร้างแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หน่วยงาน รุ่นที่ ๑

วันนี้ (๒๐ ธันวามคม ๒๕๖๐) เจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมการสร้างแบบเนอร์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หน่วยงาน ตามคำสั่งที่ ๒๖๘๒/๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๖ ห้อง ๖๐๕ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนทำให้บุคลากรได้รับความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานของตนเอง  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรียา นาคิน อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ วิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

แกลเลอรี่