สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

นางอุษณีษ์ พรหมจรรย์

นางอุษณีษ์ พรหมจรรย์ (523008)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยธุรการและบริหารทั่วไป
สังกัด : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อีเมล : [email protected]
--------------------------------