สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยงานในกำกับ

ประชุมวางแผนนโยบายของสำนักพิมพ์ฯ

เมื่อวันที่ ๙กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์  แซ่หลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมวางนโยบายของสำนักพิมพ์  เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ๒๐) โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุม ซึ่งอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีปรับโครงสร้างองค์กร บริหารจัดการ และกระจายอำนาจ โดยมอบหมาย ผศ.ดร. วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กำกับดูแลสำนักพิมพ์ฯ ในด้านการบริหารจัดการในอนาคต 

แกลเลอรี่